Zakoni in podzakonski akti

ZAKON:

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/(Ur.l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl.US; št. U-I-98/04)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 17/2008)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur.l. RS, št. 101/2004)
Odlok o lovsko upravljavskih območijh v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št.110/2004)
Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Bdro pri Kranju (Ur.l. RS, št. 114/2004)
Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 117/2004)
Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 128/2004)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 8/2005)
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2005 (Ur.l. RS, št. 52/2005)
Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom (Ur.l. RS, št. 73/2005)
Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Ur.l. RS, št. 73/2005)
Pravilnik o lovskih izkaznicah (Ur.l. RS, št. 87/2005)
Pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS, št. 111/2005)
Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Ur.l. RS, št. 120/2005)
Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Ur.l. RS, št. 120/2005, 79/2006)
Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Ur.l. RS, št. 3/2006)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita
in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Ur.l. RS, št. 37/2007)
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2006 (Ur.l. RS, št. 58/2006)
Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 62/2006)
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2007 (Ur.l. RS, št.50/2007)
Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču (Ur.l. RS, št.98/2002)

ZAKON:

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) /ZZZiv-UPB1 / (Ur.l. RS, št. 20/2004)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/2000, 78/2004)
Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali (Ur.l. RS, št. 86/2000, 108/2000, 64/2001, 16/2002, 3/2003, 67/2005)
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Ur.l. RS, št. 90/2001)
Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Ur.l. RS, št. 33/2005, 5/2006)

ZAKON:

Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 96/2004)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Ur.l. RS, št. 98/2002, 46/2004)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005)
Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Ur.l. RS, št. 87/2005, 17/2006, 21/2007)
Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Ur.l. RS, št. 58/2004)

ZAKON:

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur.l. RS, št. 93/2005)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi (Ur.l. RS, št. 94/2007)

ZAKON:

Zakon o društvih ZDru-1 (Ur.l.RS, št. 61/2006)

ZAKON:

Zakon o orožju(uradno prečiščeno besedilo)ZOro-1-UPB1(Ur.l.RS, št. 23/2006)